-

| 0 yorum ]
Sponsorlu Bağlantılar


HAZIRLIK sayfa21
Masallarda anlatılan olağanüstü özellikler: Hayvanların konuşması, cin, peri, dev, Kaf dağı gibi unsurlar olağanüstü unsurlardır.
Çocukların hayal dünyası geniştir. Masallar, çocukları hayal kurmaya, kahramanları kafalarında canlandırmaya sev eder. Kendilerini masaldaki kahramanın yerine koyarlar. Olağanüstü olaylar karşı aşırı bir merak vardır.masallar hareketli ve olaya dayalı metinlerdir. Bu yüzden çocuklar masalları daha çok sever.
3. Halk masalları kuşaktan kuşağa sözlü gelenek yoluyla ulaşmıştır. Nesilden nesile anlatıla anlatıla günüme kadar ulaşmıştır.


Sayfa 27 
A Padişahın kızı bir gün gördüğü rüyayı anlattığında babası onun öldürülmesini emreder. 
B Lala cellatlardan kızı öldürmemelerini ister. Cellatlar kızın yüzünü görünce onu öldürmekten vazgeçer. 
C Kız lalsının elini öpüp yanından ayrılır.bir ağacın altında ağlarken yanına bir derviş gelir. 
Ç Derviş kızın evlat edinir. Eski bir konağa getirir. 41 tane anahtar verir. 41. Odayı açmamasını söyler. 
D Kız kırk birinci odayı açtığında pencereden dışarı bakarken bir papağanın konuşmasını işitir. 
E Papağan derviş babanın kızı yiyeceğini söyler. Kız korkar. Derviş babaya olanı biteni anlatır. 
F Derviş baba kıza papağana onu şehzadeye vereceğini söylemesini ister. 
G Kızla papağan her gün konuşurlar . papağanın her gün bir tüyü dökülür. 
H Şehzade papağanın durumunu öğrenmek için onu takip eder kızı bulur. Ona aşık olur. 
I Şehzade annesine pencerede gördüğü kızı istemsini söyler. 
İ Derviş baba kıza yemen padişahının oğlunun onu istemeye geleceğini haber verir.ev ona göre hazırlanır. 
J Şehzadenin annesi iki kere saraya gelir fakat iyi karşılanmaz, aşağılanır. 
K Şehzadenin annesi üçüncü gidişinde iyi karşılanır. 
L Derviş baba kızı vermek için üç şart koşar. 
M Şehzade bu şartları kabul edip kızla evlenir. 
N Derviş baba şehzadenin papağanını kesip kanını kurnalara sürer. Birinden gümüş birinden altın akmaya başlar 
O Derviş baba kızı ile şehzadeye mutluluklar diler ve kaybolur. 
Ö Bu arada mısır padişahı kızın babasının sarayına baskın düzenler. Padişah kaçar. 
P Padişah ile lala kızının ülkesine gelir. 
R Saraya gelince kızı onları tanır. Şehzadeye olanı biteni anlatır, onları affettiğini söyler. 
S Şehzade padişaha yardım edip mısır hükümdarından ülkesini geri almasına yardım. Eder. b. Olay örgüsü metinde anlatılan olayın parçalarıdır. Bu olaylar birleşerek metni oluşturur.
c. Bu parçalar birleşerek metni meydana getirir.Metin de temayı ortaya çıkarır.
Ç . a,b,c serim bölümüdür. D ve p arası düğüm bölümü dür. r ve s çözüm bölümüdür.


2. etkinlik sayfa 28 
a. Kız, babasını affeder. 
b. iyi- kötü, söz verme- sözünde durmama, 
c. Üvey anne , cadı, kötü karakterleri peri ve derviş iyi karakterleri temsil eder. İyi- kötü kavramları bunlar üzerinden verilir.
Ç.
d.” Doğru olan sonunda mutlu olur.”


3.ETKİNLİK SAYFA 29
kişiler Özellikler Olağanüstü özelliğiyle temsil ettiği insana özgü hal 
Padişah Kötü huylu, zalim biri Gaddar bir kişilik 
Padişahın kızı Dürüst, doğru sözlü, iyi kalpli iyilik 
Lala Merhametli, yardımsever iyilik 
Cellatlar Zalim, acımasız kötülük 
Derviş Baba İyi, yardımsever iyilik 
Gülboy Dadı Yardımsever, hizmetçi iyilik 
Papğan kötü huylu, geveze kötülük 
Şehzade Alçakgönüllü iyilik 
Yemen padişahı Merhametli, sevgi dolu iyilik 
Valide sultan Evladına karşı merhametli,sabırlı iyilik b. masalda çocuklara iyi ve kötü kavramını anlatabilmek için bu unsurlar vasıtasıyla somutlaştırılarak sunulur. Bu unsurlar temanın somutlaştırılmasında önemli rol oynar.
1. Mekân İstanbul da bir saray, Yemen’de bir köy ve Saray. Mekân tam belirgin değil. 
2.a. Masallarda zaman belirli bir zaman değildir. Miş’li geçmiş zaman belirsizlik ifade eder.
b. Masala gizem katar. Daha ilgi çekici hale gelir. Hayal kurmay yönlendirir.
3.a. Anlatıcı masalın dışında biri. Olayı bütün ayrıntılarıyla bilen bir kişidir. Her şeyi yukarıdan bakıyor gibi görür. 
b. Buna ilahi bakış açısı anlatıcı denir. Hâkim anlatıcı bakış açısı kullanılmış.


2012 2013 12.Sınıf Dil ve anlatım kitabı Cevapları Paşa Yayınları (sayfa 2- 15 arası

b. Toprak adlı metin anlatmaya bağlı bir metindir. Yapıyı oluşturan unsurlar; olay, zaman, mekan, kişilerdir. Anlatım ön plandadır. Kahraman anlatıcı bakış açısı kullanılmıştır.kurmaca bir metindir.
Yıldızlara 
bakmak: Göstermeye bağlı bir metindir. Karşılıklı konuşmalar ön plandadır. Açıklamalar parantez içinde verilmiştir. Hakim bakış açısı kullanılmış. Kurmaca metindir.
Gün Eksilmesin Penceremden: Coşku ve heyecana bağlı metin türüdür. Duygular ön plandadır. Diğerlerinden farklı olarak, olay örgüsü yoktur. Nazım birimi, kafiye örgüsü, ölçü, kafiye yapıyı oluşturan unsurlardır.
2.Etkinlik
a. Metin Gönderge
Toprak Toprağa bakarsan o da sana karşılık verir. Kendine bağlar.
Ağustos Böceği ile karıncalar Çalışıp kazanmanın önemi
Yıldızlara Bakmak Bakmak ile görmenin farkı, kendi işiyle uğraşıp
başkalarının işine karışmama
Yeter ki Gün Eksilmesin Penceremden Yaşama sevinci
b. Metinlerde verilmek istenen düşüncelerin okuyucu tarafından bulunup çıkarılması isteniyor, açıkça verilmiyor.
c. Sanat metinlerinde gönderge (tema- ana duygu) metnin içinde verilir. Okuyucu bunu dikkatiyle kendisi sezip çıkarır. Bu sanat metninin kurgusunun ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Okuyucuya haz verir. Göndergesi metnin dışında olan metinler ise bilimsel metinlerdir. Bu metinlerde verilmek istene gönderge açıkça verilmelidir.
Ç. Yeter ki Gün eksilmesin Penceremden adlı metnin teması evrenseldir. Yaşama sevinci her insanın içinde duyduğu sevgidir. Onu yaşama bağlayan hayatı anlamlı kılan şeydir. Bu gönderge metni evrensel yapmıştır.
3. Bu metinler Cumhuriyet devri Türk edebiyatı ürünleridir. Dönemin dil ve anlatım özelliklerini gösterir. Cumhuriyet döneminde köy ve Anadolu temaları çokça işlenmiştir. Yine Yıldızlara bakmak metninde geçen Botanik bahçesi, gözlemevi, arabacı gibi tabirler bu devrin zihniyetini yansıtır.
Dilin göndergeyi olduğu gibi ifade emek amacıyla kullanılması ——– Gndergesel işlev
Dilin duygu ve heyecanları dile getirmek amacıyla kullanılması —————-Heyecana bağlı işlev
Dilin alıcıyı harekete geçirmek amacıyla kullanılması————————-Alıcıyı harekete geçirme işlevi
Dilin, iletisi kendinde olan metinlerde kullanılması ————————–Şiirsel işlev
Metinler Dilin işlevi
Toprak Sanatsal işlev
Ağustos Böceği ile karıncalar Sanatsal işlev
Yıldızlara bakmak Alıcıyı harekete geçirme işlevi
Gün eksilmesin Penceremden Şiirsel işlev

Not: bu metinlerin hepsi sanat metinleridir. Bu yüzden bu metinlerde dilin sanatsal işlevi kullanılmıştır. Ama metin içinde cümlelerin durumuna göre farklılık gösterebilirler. Şiirsel işlev sanatsal işlevin alt koludur. Bu konuda yukarıdaki soru tam net ortay konmamıştır.
c. Dilin Şiirsel işlevi sanat metinlerinde kullanılır gönderge metnin içindedir, sözcükler gerçek anlamlarının dışında yan ve mecaz anlamlarıyla kullanılır. Göndergesel işlev ise daha çok bilimsel metinlerde kendini gösterir. Verilmek istene mesaj açık olarak verilmek istendiğinde bu işlev kullanılır.şiirsel işlevde sezdirme ön plandadır.
4a. Birinci metinde toprağın insanı kendine bağladığını, ikinci metinde çalışmanın önemini, üçüncü metinde hep kendi işine gücünde olmayı algılıyoruz. Her metnin göndergesinde ayrı duygular ön plana çıkıyor.
b.Göstermeye bağlı sanat metinlerinde Seyretme, anlatmaya bağlı sanat metinlerde ise okuma ön plandadır.
4 Etkinlik.
a.
Toprak Hikaye geleneği
Ağustos Böceği ile Karınca Masal geleneği
Yıldızlara Bakmak Tiyatro geleneği
Gün Eksilmesin Penceremden Modern şiir geleneği

b. her eser kendi geleneğinin özelliklerini yansıtmaktadır. Toprak adlı metin hikaye geleneğinin özelliklerini, Ağustos Böceği ile Karıncalar Masal geleneğinin özelliklerini, Yıldızlara Bakmak tiyatro geleneğinin, Gün eksilmesin penceremden işe şiir geleneğinin özelliklerini yansıtmaktadır.

Sayfa 14-15

YORUMLAMA
1.Evet, herkesin mutlaka gerçekleştirmek istediği bir hayali vardır. Üzeyir Kasabaya göçme hayalini hiçbir zaman kaybetmemiştir. Toprak onu kendine bağladığı zaman bile bu haylini korumuştur.
2. Böyle bir olayı hayvan karakterleriyle vermek akılda kalıcılığı sağlar, olayı daha bir ilginç hale getirir, dikkat çeker.
3. Yaşama arzusuyla dolu bir insan, fakat aynı zamanda ölümün bunu bozacağı endişesi de taşıyor.
4. şiiri, tercih ederim. Çünkü şiir duyguları daha etkili ve daha akılda kalıcı ifade ediyor.
DEĞERLENDİRME
1D,Y,Y,
2. Bale——————————Hareketle gerçekleştirilen sanat dalı
‘Çalıkuşu ‘ romanı————Dille gerçekleştirilen sanat dalı
‘Atatürk’ tablosu————–Çizgi ve renklerle gerçekleştirilen

12.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Etkinlik Cevapları Ful cevaplar etkinlik ölçme değerlendirme ful cevapları kitap etkinlikleri http://www.talebedunyasi.com

12.sınıf dil anlatım sayfa 3 4 5 6 7 9 10 11

sayfa 3 hazırlık çalışmaları
1)Toplumdaki olayların etkisiyle sanatıçının iç dünyasını yansıtma isteği
2)Yazarlar yaşadıkları dönemden etkilenirler.
3)Sanat eselerinin ilerlemede ne kadar önemli olduğunu söylüyor.

Sayfa 8
1)Kişi,yer,zaman,olay
2)Cumhuriyet dönemi yıllarında yazılmıştır.(2. Dünya Savaşı olabili.)Gerçekçiliği yansıtıyor.
3)Kişi kendisini olayın içinde hisseder ama tiyatroda farklı hem görsel hem de işitsel.
4)Dil ötesi işlevinde.Çünlü bu bir sanat metnidir.

3. etkinlik
1)1. metin savaş sonrası halkın çektiği yoklugu anltmıştır.2.metinde zamanın içinde akıp gittiğini,3. metinde realizm hakkın da bilgi vermiştir.
2)Realizm metninde ileti dogrudan verilmiştir.
3)İletisi dogrudan olan metinler sanatsal değillerdir.iletsi dolaylı yoldan olan metinler ise sanatsal metinlerdir.

4. etkinlik
-Kaymaklı tavuk göğsü:dil ötesi(sanatsal)
Realizm:Göndergesel

-Yazılış amaçları farklı olduğundan işlevleri farklıdr.

sayfa 9 5. etkinliği
sıır 1926yılında yanı cumhurıyetın ılanından sonra yazılmıştır. cumhurıyet donemınde saırler anadoluya yonelıse geçiş yapmıslar ve anadoluya yonelerek halkın yasayıslarını dıle getırmıslerdır bu bakımdan saır bulundugu donemden etkılenmıs ve anadoluyu konu etmıstır her eser bulundugu donemın ızlerını tasır umarım ısıne yarar

0 yorum

Yorum Gönder